Menestyvä Lahti ottaa ikääntymisen ja ikäihmiset huomioon kaikessa toiminnassaan ja päätöksenteossaan

Ikääntyminen ilmiönä yhdistää niin kunnat, yritykset kuin järjestöt. Ikäystävällinen Lahti edellyttääkin laaja-alaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Näen keskeiseksi, että ikääntyminen huomioidaan kaikessa kunnallisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa, kuten myös yritysten strategioissa ikäystävällisen Lahden edistämiseksi.

Iäkkäiden hyvinvointia ja palvelujärjestelmän kestävyyttä parantaa, jos heidän toimintakykynsä säilyy hyvänä mahdollisimman pitkään. Meidän tulee keskitetysti suunnitella ja toteuttaa toimenpiteitä, jotka painottuvat terveyden edistämiseen ja ennaltaehkäisyyn sekä toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kuntoutukseen.

Meidän on tuettava lahtelaisten aktiivista ja terveellistä ikääntymistä sekä varmistettava, että Lahdessa ikäihmisillämme on mahdollisuus saada laadukasta pitkäaikaishoitoa ja kotihoitoa, kuten myös kohtuuhintaista asumista. Lisäksi on olennaista, että keskeiset palvelut, kuten hoiva- ja terveydenhuollon palvelut, pysyvät mukana ikäihmisten tarpeissa.

On keskeistä, että silloin kun palveluja tarvitaan, ne toimivat oikea-aikaisesti ja tehokkaasti. Viime vuosina ikääntyneiden palvelurakenne on muuttunut; pitkäaikainen laitoshoito on vähentynyt voimakkaasti ja korvattu suurelta osin tehostetulla hoidolla. Myös sekä säännöllistä kotihoitoa saavien asiakkaiden osuus että absoluuttinen määrä on kasvanut ikääntyneiden määrän kasvaessa. Ympärivuorokautisen hoidon ja kotihoidon näkökulmasta tulee huolehtia riittävistä resursseista ja henkilöstömäärästä. Tämä on kriittistä sekä laadukkaan hoidon toteutumiseksi että henkilöstön työhyvinvoinnin turvaamiseksi.

Myös hyvät asuinolot tukevat osaltaan kotona asumista ja vähentävät palvelujen tarvetta. Niitä parannetaan kehittämällä, korjaamalla ja rakentamalla iäkkäille sopivia asuntoja ja asuinympäristöjä.

Teknologiaratkaisut ja digitaaliset palvelut ovat tulevaisuudessa tärkeässä roolissa tukemassa ikäihmisten tarpeita. Näen tarpeelliseksi, että yhdessä valtakunnallisten toimijoiden kanssa painotamme etenkin terveyden ja hyvinvoinnin sähköisten palvelujen ja niiden yhteisten lähestymistapojen kehittämistä.

Haluan Lahden olevan ikäystävällinen kunta, joka tunnistaa ja valmistautuu asukkaidensa ikääntymiseen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, ettei ikäihmisiä nähdä vain palvelunkäyttäjinä, vaan myös tärkeänä resurssina kunnassamme. Ikäihmiset tulisi enemmänkin määritellä omien kiinnostuksenkohteidensa ja aktiviteettiensa kuin vain ikänsä perusteella.

Aktiivinen ikääntyminen ei tarkoita ainoastaan pidempää pysymistä työelämässä ja myöhempää eläköitymistä. Kyse on myös sosiaalisesta osallistumisesta, oikeudenmukaisuudesta ja yhtäläisistä mahdollisuuksista – kyse on hyvästä terveydestä ja kyvystä elää itsenäisesti. Hyvässä yhteiskunnassa ihminen on tärkein; olipa hän minkä ikäinen tahansa.

Kommentit

Jätä kommentti