Koulutus on demokratian kulmakivi

Tiedän oman henkilökohtaisen kokemukseni perusteella, kuinka tärkeä rooli laadukkaalla koulutuksella voi olla yksilön elämässä. Siksi olen sitoutunut tarjoamaan parhaan mahdollisen koulutusympäristön Lahdessa, sillä koulutus on suomalaisen yhteiskunnan ydin. Koulutuksessa on kyse erilaisten elämäntapojen tuntemisesta sekä erilaisten kulttuurien ja perinteiden oppimisesta. Kyse on oppimisen tärkeydestä niin nuorimmaisista kuntalaisista sen vanhimpiin asukkaisiin kuin myös taitojen hankkimisesta työmarkkinoille ja henkilökohtaista kehitystä varten. Koulutus opettaa meille digitaalisia ja ympäristötaitoja, joita tarvitsemme tulevaisuuden kunnassa. Koulutus myös voimaannuttaa osallistumaan – se on demokraattisen keskustelun ja toiminnan perusta.

Jotta voimme vastata kuntalaisten odotuksiin, meidän on pidettävä koulutusta strategisena investointina Lahden tulevaisuuteen. Tämän vuoksi on kiinnitettävä voimakkaammin huomiota koulutukseen ja taitojen kehittämiseen sekä vahvistettava yhteistyötä kuntien eri koulutustoimijoiden ja yritysten välillä parhaiden käytäntöjen kehittämiseksi.

Luodaan paras mahdollinen koulutusympäristö jokaiselle

Koulutuksen periytyminen sukupolvelta toiselle on edelleen keskeinen syy sosiaaliselle eriarvoisuudelle. Kannatan vankkoja investointeja koulutusjärjestelmään ja toimintatapoihin, jotka auttavat katkaisemaan epäsuotuisan koulutuksen periytymisen ja mahdollistavat jokaisen oppilaan hyödyntää koko potentiaalinsa.

Merkille pantavaa on myös se, että suomalaisten lasten luku- ja matematiikan taidot ovat olleet viime aikoina laskusuunnassa. Lukutaidon osalta tytöillä taito näyttäytyy poikia parempana. Matematiikan osalta eriytymisellä on puolestaan yhteys lapsen perheen sosioekonomiseen asemaan. Luku- ja matematiikan taidoilla on merkittävä vaikutus lapsen tulevaisuuteen, joten näiden taitojen osaamisen tulee olla keskiössä kuntien perusopetuksessa.

Tarvitsemme kannustavan ja turvallisen ympäristön, jossa osaaminen ja oppilaan luontainen halu oppia uutta pääsee täyteen potentiaaliinsa. On erittäin ikävää havaita, että tällä hetkellä lasten koulu- ja opintomenestykseen sekä etenkin jatko-opiskelupaikan saamiseen on alkanut entistä enemmän vaikuttaa lasten perhetausta. Lasten koulu- ja opintomenestyksessä perhetaustan positiivinen vaikutus näkyy korkeasti koulutettujen vanhempien lapsilla ja negatiiviset vaikutukset ilmenevät lapsilla, joiden vanhemmilla on matala koulutustaso. Matalasti koulutettujen perheiden lapset tarvitsevat nykyistä enemmän tukea ja kannustusta, jotta heillä on koulussa ja opiskelussa samat mahdollisuudet korkeasti koulutettujen perheiden lasten kanssa.

Näin ollen perheillä onkin suuri merkitys lapsen koulu- ja opiskelumenestykseen. On tärkeää, että perheiden hyvinvointiin panostetaan ja mahdollistetaan tätä kautta lasten tulevaisuuden menestyminen. Perheisiin panostaminen voidaan nähdä investointina hyvinvointiin, minkä tarkoitus on muun muassa ennaltaehkäistä syrjäytymistä sekä mahdollistaa kaikille nuorille tulevaisuuden yhteiskunnan edellyttämä koulutuksen ja osaamisen hankkiminen. Varhaiskasvatuksella on merkittävä rooli, koska se on ensimmäisessä portaassa luomassa yhteyttä opetusjärjestelmän sekä lapsen ja perheen välillä. Onnistunut varhaiskasvatus lisää tasa-arvoa poistamalla perheiden välistä eriarvoisuutta. Samalla onnistuessaan se lisää perheiden uskoa tulevaisuuteen sekä edistää lapsi- ja perhemyönteistä ilmapiiriä.

Tällä hetkellä voimme havaita merkittäviä elämään liittyviä haittoja siitä, jos opiskelu jää ainoastaan peruskoulun varaan. Lyhyempi opiskelu muun muassa vaikuttaa negatiivisesti elinajan odotteeseen sekä syrjäyttää yhteiskunnasta. Jokaiselle nuorelle tulee varmistaa toisen asteen tutkinnon tai lukion suorittaminen, ja sitä kautta tarjota myös polku työelämään ja korkeakouluopintoihin.

Tasa-arvoinen ja osallistava koulutus on arvovalinta

Toimintatapoja, joita tuen voimakkaasti ovat muun muassa koulujen iltapäivätoiminta, nuorten lukutaidon parantaminen ja heikommassa asemassa olevien oppilaiden suojeleminen. Koulutuspolitiikkaamme on sisällytettävä myös vahva ammatillinen ja tekninen koulutus, joka antaa opiskelijoille työllistymistä tukevia taitoja, jotka edelleen parantavat heidän uramahdollisuuksiaan ja tarjoavat taloudellista turvallisuutta. Lisäksi, jotta voimme tarjota monipuolisen opetuksen, joka vastaa kaikkien opiskelijoiden mielenkiintoja, on niin ikään välttämätöntä rahoittaa taidetta, musiikkia, kieliä ja liikuntaa.

Näen tärkeänä, että koko koulutusjärjestelmämme toimii eriarvoisuutta vähentävänä tekijänä. Tämä tarkoittaa, että järjestelmän tulee tukea etenkin niiden perheiden lapsia, jotka tiedämme ennakkoon olevan heikommassa asemassa koulu- ja opiskelumenestyksen osalta. On arvovalinta, että haluamme kaikille lapsille tulevaisuuden olevan avoin sekä yhtäläisten mahdollisuuksien että valintojen osalta.  

Kulunut vuosi on ollut poikkeuksellinen, ja kaikki koulutusjärjestelmämme tasot varhaiskasvatuksesta yliopistoihin ovat kohdanneet valtavia haasteita. On mielestäni ihailtavaa, kuinka opettajat, oppilaat ja oppilaitokset ovat tehneet yhteistyötä pandemian aikana. Tämä on kestävyyttä parhaimmillaan. Meidän pitäisi oppia tästä kokemuksesta ja tarttua tilaisuuteen jatkaa koulutusjärjestelmien modernisointia ja vahvistaa niiden kestävyyttä. Meidän on varmistettava, että lahtelaiset koulut ovat jatkossakin oikeudenmukaisia, osallistavia, tulevaisuuteen suuntautuvia ja ihmiskeskeisiä.

Kommentit

Jätä kommentti