Arvot ja tavoitteet

”Investointi hyvinvointiin on myös investointi talouden tuottavuuteen ja kestävään kasvuun”

Talous ja työllisyys

Talous- ja työllisyyskysymykset ovat keskeisiä kaupungillemme. Mikään yksittäinen asia ei ole tärkeämpi Lahdelle kuin työpaikat. Suurin osa meistä tuntee jonkun – olipa se ystävä, sukulainen tai kollega – joka etsii työtä juuri nyt. Erityisesti nuoret aikuiset ja ulkomaalaistaustaiset ovat kärsineet työttömyydestä Lahdessa. Aikana, jolloin heidän pitäisi etsiä valoisaa ja lupaavaa tulevaisuutta, he näkevät sen sijaan toiveidensa kariutuvan ja unelmiensa lykkääntyvän. Tämä ongelma on ratkaistava.

Vaikka meidän on puututtava kaupunkimme alijäämämenoihin ja talouden epätasapainoon, tulee meidän turvata hyvät ja laadukkaat peruspalvelut alueemme asukkaille. Kestävä talous on edellytys Lahden keskeisille toiminnoille. Näinä kriittisinä aikoina taloudellisen kestävyytemme varmistamisen keskiössä on toimintatapojen uudistaminen, hyvinvointia edistäviin osa-alueisiin satsaaminen ja tasapainoinen talouskasvu ilman velkaantumista, kuten myös toiminta, joka huomioi ympäristön kantokyvyn ja tulevat sukupolvet.

Uskon myös, että kunnossa oleva talous on kaupunkilaisten hyvinvoinnin edellytys, ja kaupunkilaisten hyvinvointi on kestävän talouden kivijalka.

Terveydenhuolto ja hyvinvointi

Yksi tärkeimmistä prioriteeteistani on parantaa sosiaali- ja terveydenhuoltomme laatua, hillitä terveydenhuollon kustannuksia ja varmistaa, että kaikilla lahtelaisilla ja heidän perheillään on pääsy riittäviin ja laadukkaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Tämä on nyt tärkeämpää kuin koskaan, koska pitkät hoitojonot koskettavat monia kaupunkimme asukkaita.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on hyvä maakunnallinen ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluidemme tuottamiseen. Myös Harjun terveys Oy:lla on Lahden terveydenhuollossa uusi ja tärkeä rooli perusterveydenhuollon osalta. Lahtelaisten palvelukokonaisuuden on oltava sujuva, mikä edellyttää sosiaali- ja terveyspalveluiden saumatonta yhteensovittamista. Näenkin, että sujuvaan yhteistyöhön on välttämätöntä panostaa.

Alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö tekee merkityksellistä, arvokasta ja vaativaa työtä. Terveydenhuoltoalan ja sen johtamisen ammattilaisena näen keskeiseksi panostaa palveluiden ohella myös hoitohenkilöstön työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Monet sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskentelevät ovat tuoneet esille kokemuksiaan työssä väsymisestä, huonoista työoloista ja alan vaihtamisesta. Henkilöstön hyvinvoinnin varmistaminen ei ole välttämätöntä vain työntekijöille itselleen, mutta se vaikuttaa positiivisesti myös potilaisiin ja terveydenhuoltojärjestelmiin parantamalla potilasturvallisuutta ja -tyytyväisyyttä. Ilman hyvinvoivaa henkilöstöä ei voida tuottaa laadukkaita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.

Olen myös huolissani Lahden lisääntyvistä päihdeongelmista. Lahdessa tulisi olla selkeästi terveydenhuollon alaisuudessa toimiva selviämisasema päihteiden ongelmakäyttäjiä varten. Lisäksi koen huolestuttavaksi päihdekuntoutuksessa ilmenevän tämän hetkisen viiveellisyyden. On tärkeää sekä yksilöiden että yhteisön näkökulmasta varmistaa päihdekuntoutusprosessin sujuvuus ja mahdollistaa aikainen hoitoon pääsy.

Ikääntyneet

Sivistysvaltio pitää huolta vanhimmistaan. Aiemmat sukupolvet ovat raivanneet tietä tulevaisuuden kasvulle, ja uskon todella, että olemme heille ansaitun kunnioituksen ja arvokkaan ikääntymisen velkaa. Työskennellessäni ikääntyneiden palveluiden ja vanhustyön parissa olen huomannut, että keskeisin hyvää ikääntymistä tukeva tekijä on toimintakyvyn ylläpitäminen ja sitä edistävät toimet.

Meidän onkin tuettava lahtelaisten aktiivista ja terveellistä ikääntymistä ja varmistettava, että Lahdessa ikäihmisillämme on mahdollisuus saada laadukasta pitkäaikaishoitoa ja kotihoitoa sekä kohtuuhintaista asumista. On myös olennaista, että keskeiset palvelut, kuten hoiva- ja terveydenhuollon palvelut, pysyvät mukana ikäihmisten tarpeissa.

Koulutus

Tiedän oman henkilökohtaisen kokemukseni perusteella, kuinka tärkeä rooli laadukkaalla koulutuksella voi olla yksilön elämässä. Siksi olen sitoutunut tarjoamaan parhaan mahdollisen koulutusympäristön Lahdessa.

Koulutuksen periytyminen sukupolvelta toiselle on edelleen keskeinen syy sosiaaliselle eriarvoisuudelle. Kannatan vankkoja investointeja koulutusjärjestelmään ja toimintatapoihin, jotka auttavat katkaisemaan epäsuotuisan koulutuksen periytymisen ja mahdollistavat jokaisen oppilaan hyödyntää koko potentiaalinsa.

Toimintatapoja, joita tuen voimakkaasti ovat muun muassa koulujen iltapäivätoiminta, nuorten lukutaidon parantaminen ja heikommassa asemassa olevien oppilaiden suojeleminen. Koulutuspolitiikkaamme on sisällytettävä myös vahva ammatillinen ja tekninen koulutus, joka antaa opiskelijoille työllistymistä tukevia taitoja, jotka edelleen parantavat heidän uramahdollisuuksiaan ja tarjoavat taloudellista turvallisuutta. Lisäksi, jotta voimme tarjota monipuolisen opetuksen, joka vastaa kaikkien opiskelijoiden mielenkiintoja, on niin ikään välttämätöntä rahoittaa taidetta, musiikkia, kieliä ja liikuntaa.

Myös LUT-yliopisto on Lahdelle merkittävä monipuolisen koulutuspolun tarjoaja ja yliopistokaupunkiprofiilin vahvistaja. Kannatan Lahden kampuksen roolin vahvistamista LUT-yliopistossa ja suomenkielisten kandidaattiohjelmien lisäämistä Lahden kampukselle.


– Ville –